Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Det sverigedemokratiska riksdagskansliet beskrivs av en rad källor till Expo som direkt skadligt för den som arbetar där. Bland annat vittnas det om hur det under flera år rått en kränkande och rå jargong på arbetsplatsen. Från flera håll pekas kanslichefen, som är direkt underställd partisekreteraren Richard Jomshof, ut som orsaken till den dåliga arbetsmiljön.

En källa med god insyn beskriver kansliledningen som ”diktatorisk” mot tjänstemännen på kansliet. Kränkningar och mobbing beskrivs som en del av vardagen.

– Det är som en pendel. Rätt vad det är så kör de hårt och mobbar ut någon och försöker få den att säga upp sig. Det kan vara för vad som helst, man vet aldrig när man kan bli utsatt.

En tidigare medarbetare beskriver arbetssituationen som extremt pressande. Exempelvis kunde arbetsuppgifter delas ut sent på kvällen med krav på att de skulle vara utförda morgonen efter – trots att medarbetaren redan var inne på övertidstimmar. Personer som larmat om utmattning av den hårda arbetsbelastningen har enligt uppgift mötts av frågan om de verkligen har vad som krävs för att arbeta på SD:s riksdagskansli.

– Jag skulle aldrig rekommendera någon att arbeta här, säger en källa. 

Stark tystnadskultur

Kanslichefen ska även ha fällt rasistiska kommentarer om en medarbetare i försök att vara rolig. Sexistiska och allmänt nedsättande kommentarer om kvinnliga medarbetare beskrivs också ha förekommit flertalet gånger, enligt Expos källor.

Samtidigt vittnas om en stark tystnadskultur. Samtliga personer Expo varit i kontakt med uppger att de skulle råka illa ut om det kom fram att de talat om problemen med en journalist.

– Folk som har kritiserat partiet har ju utsatts för rena karaktärsmord, säger en källa.

Urspårad partiresa till Bryssel

2018 uppstod en stor konflikt på arbetsplatsen. Stämningen var så infekterad att en extern terapeut anlitades. Upprinnelsen var enligt uppgifter till Expo en utbildningsresa till Bryssel.

Under resan blev kanslichefen, tillsammans med en annan ur kansliledningen, onyktra och talade öppet om sina underordnade som ”värdelösa” och ”inkompetenta”, enligt en som närvarade. Dagen efter ska de två cheferna inte dykt upp till de planerade partiaktiviteterna. En person med insyn beskriver händelserna under resan som så allvarliga att kanslichefens lämplighet för jobbet ifrågasattes bland medarbetare.

Partiledningen passiv – kanslichefen vän med Jomshof

Flera uppgiftslämnare berättar för Expo om hur de återkommande larmat internt om olämpligt beteende, bland annat till kanslichefens överordnade, partisekreteraren Richard Jomshof – utan att några åtgärder vidtagits. Flera källor härleder partisekreterarens passivitet gentemot kanslichefen till att de är vänner privat. Deras vänskap bekräftas också av Jomshofs aktiviteter i sociala medier. Kanslichefen förekommer flitigt på bild i Richard Jomshofs flöde, bland annat från deras gemensamma nyårsfirande.

I skriftligt material som Expo tagit del av framgår det att Richard Jomshof i ett visselblåsarmejl, senast för drygt två veckor sedan, informerats om den problematiska arbetsmiljön. I samma mejl påtalas även den utpekade chefens centrala roll i arbetsmiljöproblemen.

En av situationerna som beskrivs i mejlet och beläggs av uppgiftslämnare till Expo är när resultatet från den senaste medarbetarundersökningen presenterades. Där framkom att flera anställda upplever att de utsatts för mobbning och sexuella trakasserier. Under redovisningen fick de närvarande höra kanslichefen säga att det inte skulle vidtas några åtgärder – eftersom det är valår och att det därför finns annat att göra, enligt Expos uppgifter.

Visselblåsarmejlet innehåller också flera uppgifter om att kanslichefen vid flera tillfällen ska ha fällt nedsättande och kränkande kommentarer.

Tre dagar efter att mailet skickats till Richard Jomshof går han på konsert tillsammans med kanslichefen och lägger upp en bild i sociala medier där de poserar leende och håller om varandra.

"Ingen lust att besvara"

När Expo når kanslichefen vill han inte svara på några frågor.

– Det här är ingenting jag har lust att besvara nu, du får kontakta vår presstjänst, säger han och lägger på.

Partisekreteraren Richard Jomshof skriver i ett mejl att han gärna kommenterar kritiken mot honom, men att frågorna ska skickas i förväg till partiets presstjänst.

Expo får inte ställa frågor direkt till Richard Jomshof eller kanslichefen. Svaren på några av de frågor Expo skickar till presstjänsten kommer istället via mejl genom partiets presschef.

Jomshof: ”Kan inte agera på det som är okänt”

Richard Jomshof säger sig inte kännas vid några större arbetsmiljöproblem på riksdagskansliet.

– Partiet genomför stora medarbetarundersökningar årligen via en extern part, vilka visar en helt annan bild av arbetsmiljön, chefskollektivet och trivseln än vad de här uppgifterna redogör för. Vi har en mycket god arbetsmiljö jämfört med många andra arbetsgivare enligt leverantören, skriver han, men medger ändå att det har förekommit vittnesmål om kränkningar från medarbetare.

– Som i de flesta stora organisationer så har det tyvärr förekommit enstaka rapporter om att man sett eller upplevt kränkningar på arbetsplatsen. Allt som har anmälts eller kunnat härledas till en konkret nivå har vi dock hanterat och resultatet på medarbetarundersökningarna visar en tydlig positiv trend.

Han säger sig inte heller känna till några tidigare interna larm gällande arbetsmiljön.

– Vi tar naturligtvis uppgifter som dessa på stort allvar. När jag nåddes av informationen så var den helt ny för mig. Vi har tydliga rutiner för anställda att rapportera kränkningar av olika slag. Tyvärr kan vi inte agera på sådant som är okänt för organisationen, skriver partisekreteraren Richard Jomshof.

Expos frågor gällande hans relation till kanslichefen eller vilka signaler deras konsertbesök sänder till de som känner sig utsatta på arbetsplatsen lämnar han obesvarade.

Han påpekar vidare i sitt svar att partiet regelbundet informerat sina medarbetare om vilka kanaler de kan använda för att rapportera mobbning och diskriminering. Som ett led i arbetsmiljöarbetet har partiet 2021 och 2022 även låtit alla medarbetare gå utbildningar i stresshantering, medarbetarskap samt alkohol och droger, avslutar Jomshof.

”Anledning att arbeta med arbetsmiljön”

Kanslichefen skickar ett allmänt hållet svar via partiets presstjänst, där han inte kommenterar sin egen inblandning i de upplevda arbetsmiljöproblemen mer än att det finns flera vägar att anmäla missförhållanden på.

– Om man som medarbetare inte kan anmäla kränkningar till sin chef av något skäl, så har vi flera andra man kan vända sig till, skriver kanslichefen.

Han framhåller att de har ett ”nära samarbete med företagshälsovården” och att ledningen, i de fall anmälningar kommit in, tagit in extrena konsulter och upprättat åtgärdsplaner.

– Ett sådant exempel var i början av 2019 efter resan till Bryssel, då en extern konsult kopplades in för en utredning där djupintervjuer med alla inblandade genomfördes. Det följdes upp av ett antal konkreta åtgärder, skriver han.

Situationen där han enligt uppgift sagt att resultatet av medarbetarundersökningen skulle lämnas utan åtgärd då det är valår ser han som ett missförstånd.

– Jag kan ha uttryckt mig otydligt kring de fåtal rapporter som gjordes i medarbetarundersökningen, men jag förtydligade också vid ett senare tillfälle att man självklart ska rapportera om man känner sig träffad. Inga sådana rapporter har inkommit, skriver han och fortsätter.

– I ljuset av de uppgifter som nu återges har vi anledning att i närtid inleda ett förnyat arbete med arbetsmiljö med särskilt fokus på mobbning, diskriminering och kränkande särbehandling.