Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

I onsdags presenterade Sverigedemokraternas programkommission ett förslag till nytt invandringspolitiskt program. Förslaget som ska gå ut på remiss till partiets ombud runt om i landet och antas på partiets årsmöte i april tar ett helhetsgrepp på den svenska flykting- och invandrings- och biståndspolitiken. Målet med den politik som föreslås "är att återupprätta en gemensam nationell identitet och därmed också en starkt inre solidaritet i det svenska samhället". I dokumentet anges fem huvudpunkter som utgör de viktigaste delarna i förslaget:
- En restriktiv invandringspolitik
- En utökad flyktinghjälp i krisområdens närhet
- Stärkande av den svenska kulturen
- Krav på anpassning och assimiliering till det svenska samhället
- Ökat stöd till de invandrare som frivilligt önskar återvända till sina hemländer

Svensk medborgare efter tio år
Bland de konkreta åtgärder som programkommissionen föreslår finns bland annat krav på att asylpolitiken ska utformas så att större vikt läggs "vid svenska intressen" samt "den enskilde asylsökarens förutsättningar att smälta in i det svenska samhället". Enligt förslaget bör det också bli straffbart att gömma flyktingar, invandring av personer från "kulturellt avlägsna länder" bör "begränsas till ett minimum", Sverige bör agera för att inrätta så kallade "safe havens", zoner utanför Europas gränser där asylsökande personers ärenden behandlas.
Med Danmark som förebild vill programkommissionen även skärpa reglerna för anhöriginvandring. Bland annat föreslås att den person som bor i Sverige skall ha ansvar för att försörja den anhörige under en femårsperiod. Förslaget innehåller också krav på att man måste har varit bosatt i Sverige under 10 år för att få bli svensk medborgare. Under de åren har man enligt förslaget ingen rösträtt.

Kritik från Amnesty
Förslaget väcker stark kritik från bland annat Amnesty. Carl Söderbergh, generalsekretare på Amnesty i Sverige, menar att förslaget är både rättsvidrigt och fördomsfullt.
– Hela programmet andas av ett misstänkliggörande av både asylsökande och migranter. Att söka asyl är ingen kriminell handling och inte heller att migrera, säger han.

Carl Söderbergh ställer sig bland annat kritisk till förslaget om att "sätta in hjälpen i krisområdenas närhet".
– Den absoluta merparten stannar i ursprungsregionerna. Det är bara en bråkdel som kommer till vår del av världen. Och det är inte diskriminerande, det handlar snarare om solidaritet över ländernas gränser. Sedan får vi komma ihåg att det finns personer som inte kan erhålla skydd i närregionen, eftersom ursprungslandets säkerhetstjänster etcetera kan vara verksamma även i grannländerna.

Carl Söderbergh reagerar också kraftigt emot förslaget om att personer utan svenskt medborgarskap som gör sig skyldiga till grova eller upprepade brott skall kunna få sitt uppehållstillstånd indraget och utvisas.
– Det strider mot såväl Europakonventionen som konventionen mot tortyr där det råder ett absolut förbud mot att utvisa eller avvisa någon till ett land där han/hon riskerar tortyr. Man behöver inte vara snäll för att behöva och erhålla skydd, säger han.

"Saknar barnrättsperspektiv"
På Rädda Barnen menar man att förslaget är oacceptabelt och helt och hållet saknar barnrättsperspektiv.
– Förslaget strider i stora delar mot Barnkonventionen och barnets rätt till båda sina föräldrar och rätten att söka och vid behov få skydd, säger Lars Carlsson, chef för Rädda Barnens Sverigeprogram.

Bland de förslag som Lars Carlsson reagerar kraftigast på är kriterierna för anhöriginvandring.
– Konsekvensen av det nya förslaget skulle bli att ett barn vid flera tillfällen skulle nekas att bosätta sig med sina föräldrar i Sverige eller berövas rätten till båda sina föräldrar. Barnet skulle nekas att återförenas med sina föräldrar om föräldern inte kan försörja barnet. Att en förälder etablerar sig på den svenska arbetsmarknaden och kan uppfylla försörjningskravet kan ta många år. Under dessa år skulle barnet tvingas leva helt utan sina föräldrar. Ett mycket litet barn kan således lämnas helt utan omvårdnad.

"En skandal"
Flyktinggruppernas och asylkommittérnas riksråd, Farr, som är en ideell organisation till stöd för flyktingar är även de kritiska till Sverigedemokraternas förslag. Ingeborg Sevastik, vice ordförande i Farr, menar att förslaget om att göra det förbjudet att gömma flyktingar är en skandal.
– Vad säger vi då om de personer som verkade som Rauol Wallenberg, präster och många många andra under andra världskriget, säger hon.

Hon är också orolig för vad en sådan politik som Sverigedemokraternas programkommission föreslår skulle kunna innebära för de flyktingar hon är i kontakt med.
– För de flyktingar vi känner och har kontakt med är detta program en
katastrof och ett misstänkliggörande av hedervärda människor som ofta satsat sitt liv för en förändring till demokrati i sin hemländer eller som är oskyldiga offer för förföljelse av stat, grupp, eller på grund av kön.

Radikala lagförändringar
För att den politik som föreslås i förslaget skulle bli verklighet skulle det kräva radikala lagförändringar. Ett sådant exempel är det föreslagna kravet på att begränsa invandringen från "kulturellt avlägsna länder".
– Rörande frågan om invandring från kulturellt avlägsna länder kan konstateras att invandringsreglerna har utformats som en rättighetslagstiftning baserad på anknytning hit, behov av skydd och så vidare. En begränsning av invandring från kulturellt avlägsna länder, vilka det nu skulle vara, skulle kräva att vissa nationaliteter i utlänningslagen uttryckligen undantogs från de rättigheter som tillkommer alla andra, säger Rigmor Långström på Migrationsverkets rättsenhet.

"De försvarar en sjuk sak"
Sverigedemokraternas presstalesman, Jonas Åkerlund, slår ifrån sig kritiken.
– Min reaktion är att de försvarar en sjuk sak. De försvarar en politik som har gjort oss till föremål för människor som cyniskt utnyttjar oss. Det riktigt illa med det är inte att vi blir utnyttjade av lycksökare, utan att det försämrar för de som faktiskt är på flykt. Så jag tycker att deras ställningstagande är direkt omoraliskt.

Han menar att Rigmor Långströms anmärkning om att lagen måste skrivas om ifall den poltik som programkommissionen föreslår ska bli verklighet inte är riktig. Han säger att det räcker att ändra praxis av de lagar som finns i dag. Han ställer sig också frågande till varför Amnesty och Rädda Barnen inte har kritiserat Finland, som enligt Åkerlund har genomfört flera av de punkter som partiets programkommission föreslår.

Danmark – ett föredöme
Jonas Åkerlund menar att den danska invandringspolitiken har varit en inspirationskälla för partiet.
– Vi har iakttagit Danmark. Både de sociala och de ekonomiska effekterna av den mer strikta danska hållningen har vi sett vara väldigt positivt för Danmark. Vi har helt enkelt tyckt att i många stycken så är skillnaden mellan Sverige och Danmark inte så stor och problemen är mer akut i Sverige eftersom vi har tagit emot så många fler per capita än Danmark.

Det faktum att Danmark har blivit kritiserade från internationellt håll för att stundtals driva en rasistisk politik är inget som avskräckt er?
– Att det finns grupper i Europa och i världen som är väldigt extrema och som tycker att allt utom öppna gränser är rasism, det berör ju inte oss, det räknar vi med att de skriker om hela tiden.

Europarådet har kritiserat Danmark, är det en extrem organisation?
– I vissa frågor kan de ju vara det. Jag vet inget land som inte får kritik i ett eller annat avseende. Vi måste göra det vi tror är riktigt. Vi vill komma till rätta med våldtäkter, hedersmord, ekonomisk utarmning, och hela eländeslistan. Om det ska till priset av att en och annan person gärna jämför allt med som om vi hade levt i de bästa av världar, så får vi ta det.

Ämnen i artikeln