Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Den ansvarige utgivaren Göran Jonsson dömdes i november till en månads fängelse av Norrköpings tingsrätt för två artiklar om homosexuella och romer som klassades som hets mot folkgrupp.

I den ena artikeln beskrivs homosexualitet som en ”pervers morbiditet” som inte har något med kärlek att göra. I den andra artikeln citeras utdrag ur Bonniers konversationslexikon som berör folkgruppen romer.

Uttrycker missaktning
Hovrätten konstaterar att de två artiklarna uttrycker missaktning mot båda grupperna samt att skrivningarna uppfyller kraven på straffbarhet enligt lagen om hets mot folkgrupp. Men med hänvisning till Europakonventionen frias den ansvarige utgivaren

Göta hovrätt ansluter sig därmed till högsta domstolens friande dom mot pingstpastor Åke Green i november. Ett liknande resonemang förde hovrätten i nedre Norrland som en månad efter Green-domen friade en grupp medlemmar i Svenska motståndsrörelsen/Nationell ungdom som delat ut homo-fientliga flygblad i en skola i Söderhamn.

I de tre fallen har domstolarna kommit fram till att de åtalade i sak gjort sig skyldiga till hets mot folkgrupp och att de i enlighet med lagen om hets mot bör straffas. Men med hänvisning till Europakonventionen friades de.

Europakonventionen
Åke Greens uttalanden utgjorde missaktning mot homosexuella, men han uppmuntrade inte till hat eller våld mot homosexuella. Den senare typen av grövre uttalanden likställdes med det engelska ”hate speech” i Europakonventionen, där ett ingrepp mot ett ”hate speech” kan anses befogat enligt en proportionalitetsbedömning.

Texten i flygbladet från Svenska motståndsrörelsen/Natilnell ungdom innefattade inte skrivningar som uppmuntrade till hat eller våld mot homosexuella, ansåg hovrätten. Skrivningarna kunde visserligen vara straffbara enligt en strikt tillämpning av lagen om hets mot folkgrupp, men de var inte tillräckligt grova för att en inskränkning i yttrandefriheten skulle anses proportionerlig enligt den tolkning Europakonvention har.

Uppmuntrar inte till våld
Göta hovrätt hänvisar till både hovrättsdomen från nedre Norrland och högsta domstolen och sammanfattar: ”Artiklarna på Nationalsocialistisk fronts hemsida kan inte anses till sitt innehåll uppmuntra till hat eller våld mot homosexuella”.

Domen i hovrätten för nedre Norrland har överklagats av riksåklagare Sven-Erik Alhem och en ny prövning väntas ske i högsta domstolen senare i år.

- Vi är ytterst måna om att inte dra några långtgående slutsatser om Åke Green-målet, säger riksåklagaren till Expo.se.

Han menar att högsta domstolens dom mot Åke Green berör yttranden av missaktnings-karaktär (dvs inte ”hate speech”) som görs på arenan ”pastor i egen församling”.
Uttalanden som görs på andra arenor, till exempel på Internet, i ett tal bland nazister på gatan etc. berörs inte av högsta domstolens dom, menar han.

Unik dom
- Mer klarhet får vi när högsta domstolen tagit ställning till Söderhamnsmålet, säger Sven-Erik Alhem.

Den friande domen i Göta hovrätt är unik eftersom nu också hets mot romer friats med hänvisning till Europakonventionen. Tidigare mål har gällt hets mot homosexuella.

Daniel Olsson