Tyrrunan är den 17:e runan i den nordiska runraden och motsvaras av dagens t. Det fornnordiska namnet var tiwar, ett annat namn för guden Tyr. I den nazistiska runsymboliken står tyrrunan för kamp och seger.

I Hitlertyskland bars den av SS­-officerare som examinerats vid SA:s Reichführerschule. Även Hitlerjugend använde symbolen.

Även svenska nazister använde sig av tyrrunan under 1930-­talet. Ungdomsorganisationen till nazistpartiet NSAP/SSS, Nordisk ungdom, använde den som en av sina symboler.

När Svenska motståndsrörelsens (numera Nordiska motståndsrörelsen) ungdomsgren, som också hette Nordisk ungdom, lades ned 2006, tog moderorganisationen över tyrrunan som sin symbol. Tyrrunan är fortfarande Nordiska motståndsrörelsens symbol.

Det finns många exempel där högerextremister använder sig av tyrrunan som symbol, till exempel innehåller det tyska nazistiska klädmärket Thor Steinars symbol bland annat tyrrunan.

Enligt den statliga utredningen ”Rasistiska symboler - Praxisgenomgång och analys” (SOU 2019:27) har domstol endast vid ett fåtal tillfällen prövat om spridning av tyrrunan kan utgöra hets mot folkgrupp. I de fallen har åtalet ogillats. Samtidigt påpekas i utredningen:

”Domstolspraxis gällande tyrrunan är alltså mycket begränsad. Det är vår bedömning att varken lagtexten eller de uttalanden som gjordes i rättsfallet NJA 1996 s. 577 hindrar att en domstol i det enskilda fallet kan bedöma att användande av tyrrunan i visst sammanhang och utförande är att anse som hot mot eller missaktning för viss skyddad grupp. Bedömningen av en symbol, såsom tyrrunan, kan även förändras med tiden eftersom bedömningen ska göras utifrån rådande värderingar i samhället.” (SOU 2019:27, sid 131)

Tyrrunan används även utanför nazistiska kretsar.