Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Efter två års utredning av frågan presenterade i dag den pralamentariska kommittén sitt betänkande av förbud mot rasistisk organisering. Kommittén föreslår ett straffrättsligt förbud mot rasistisk organisering. Det betyder att medlemskap och deltagande föreslås bli straffbart med fängelse på upp till två år. Kriteriet är att organisationen bedöms ägna sig åt systematisk förföljelse genom brottsliga handlingar, till exempel upprepade fall av hets mot folkgrupp, skadegörelse, ofredanden och olaga hot.

Kommittén föreslår att införa två typer av nya brott i brottsbalken, förutom att kriminalisera deltagande i organiserad rasism föreslås stöd åt organiserad rasism bli straffbart. Som exempel ger kommitténs ordförande Dag Matsson att det skulle bli straffbart att hyra ut lokaler eller på annat sätt möjliggöra för rasistiska organisationer som ägnar sig åt förföljelse baserat på etniskt ursprung.

”Det finns klara indikationer på att den rasistiska förföljelsebrottsligheten ökar i omfattning, den skapar oro i samhället och kan i förlängningen leda till splittring, polarisering och djupa motsättningar", säger Dag Matsson, Kommitténs ordförande och justitieråd i Högsta domstolen.  

Morgan Johansson, Justitie- och migrationsminister
Morgan Johansson (S), justitie- och migrationsminister, önskar även införa ett förbud mot själva organisationerna – en så kallad upplösningslagstiftning. 

Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och Liberalerna reserverar sig mot förslaget. Och justitieminister Morgan Johansson och Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet önskar även att förslaget kompletteras av en så kallad upplösningslagstiftning som skulle göra själva föreningen olaglig. Även Centerpartiet önskar en sådan komplettering av förslaget.

Moderaterna och Kristdemokraterna har i sitt särskilda yttrande ställt sig bakom förslaget men påtalar att de önskar att regleringen gjordes bredare för att omfatta alla våldsbenägna extremistorganisationer.

I juli 2019 tillsattes den parlamentariska kommittén för att på uppdrag av regeringen utreda frågan om möjligheten att förbjuda rasistiska organisationer, alternativt medlemskap i rasistiska organisationer. Den lagliga möjligheten innefattar sammanslutningar som kan anses syssla med ”förföljelse av en folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande”. Förslaget har tolkats som ett försök att ytterligare begränsa framförallt NMR:s möjligheter till verksamhet men om de skulle falla inom ramen för den möjliga regleringen är oklart. 

Regeringens förslag är att förbuden ska införas 1 juli 2022 men först ska betänkandet på remiss.

 

Ämnen i artikeln