Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Sverigedemokraternas viktigaste frågor är kopplade till invandrade. Även om flera motioner rör rättsväsendet berör dessa ändå invandrare direkt eller indirekt. Den så kallade "massinvandringen" har fått ökad kriminalitet som följd menar Sverigedemokraterna. I en motion finns till exempel kravet på inrättandet av nya fängelser med lägre standard där de som är utländska medborgare eller de som döms "till riktiga livstidstraff" ska avtjäna sitt straff.

"Denna nya form av kriminalvårdsanstalt ska vara human men spartansk – mat och husrum ges, men i övrigt inga former av 'fängelselyx' – d.v.s. ingen hög standard eller några rehabiliteringsåtgärder", står det i motionen som Kent Ekeroth lagt.

Många av motionerna har även lagts tidigare, som den om att strafftiden inte ska förkortas vid utvisning, eller förslaget om en nästintill generell utvisning vid så gott som alla former av brott där påföljden blir fängelse. I dessa fall ska personers anknytning till Sverige, som familj, barn, arbete inte tillmätas lika hög vikt som är fallet idag när utvisning övervägs.

I en ny motion vill Richard Jomshof och Kent Ekeroth införa en straffskärpning för de "utländska ligor som siktar in sig på att lura av turister pengar med gatuspel". Idag ger det endast böter, motionen kräver att gatuspelet ska ses som "grovt och därmed lägst ge fängelsestraff", står det i motionen. De som döms för gatuspel ska även utvisas ur Sverige.

Ekeroth kräver också ett förbud mot tiggeri – det förstör gatubilden och tiggarna besvärar hederliga medborgare anser han. Förbudet är endast riktat mot "hitresta utlänningar", och ska inte gälla "det tiggeri som eventuellt utförs då och då av svenskar som t.ex. har alkoholproblem eller dylikt". Utlänningar som tigger ska avvisas med livstids förbud mot att återvända. I en annan motion riktar Ekeroth in sig på utländska hemlösa. Även dessa ska avvisas – och härbärgen som tar emot hemlösa "ska kontrollera och registrera de hemlösas medborgarskaps- och uppehållstillståndsstatus och meddela utlänningar till polisen." Det är bättre för dem att vara hemlös i sitt hemland menar Kent Ekeroth.

Utöver motioner inom rättsväsendet finns flera som slår mot det "samhällsupplösande" mångkulturella samhället som enligt SD leder till "ökad rotlöshet, segregation, motsättningar, otrygghet och minskad välfärd".

Generellt vill Sverigedemokraterna i sin partimotion om Kulturpolitik minska anslag till mångkultur och samtidskonst inom kulturområdet. SD hävdar att den "mångkulturalistiska ideologin" säger att en "gemensam nationell identitet är av ondo". Därför ska till exempel det statliga stödet till organisationer som baseras på kön avskaffas, vilket bland annat innebär att stödet till sverigedemokraternas kvinnoförbund försvinner. Det statliga stödet för organisationer som bildats på etnisk grund ska också avskaffas. Undantaget är Sametinget som får ökade anslag och större inflytande över hur medlen fördelas. Stick i stäv mot SD:s kulturpolitiska partimotion, har Olle Larsson, som en kort tid satt som sverigedemokratisk riksdagsman trots att han lämnat partiet, lagt en egen motion om att avskaffa Sametinget. Han anser att stödet är "rasism och näringsrasistiskt" och därför "inte hör hemma i en demokrati."

David Lång och Mikael Jansson har lagt en motion om tre grundlagsändringar. Motionen innebär att Sveriges EU-medlemskap inte ska vara inskrivet i grundlagen. De vill också att en folkomröstning ska genomföras om fem procent av invånarna i en kommun skulle kräva det. Dessutom vill Mikael Jansson och David Lång göra en ändring i det stycke i regeringsformen som behandlar de nationella minoriteterna. I meningen "Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas" vill de stryka "och etniska, språkliga och religiösa minoriteters" och bara behålla det samiska folket. Det är något nytt, Sverigedemokraterna har tidigare inte kategoriskt avvisat grundlagsskyddet för de övriga nationella minoriteterna judar, tornedalingar, romer och sverigefinländare. I sitt principprogram under Nationalism skriver Sverigedemokraterna att nationella minoriteter ska undantas från "assimileringssträvanden och ges långtgående kulturell autonomi". Under avsnittet Mångkultur skriver partiet att den svenska kulturen ska vara överordnad andra nationers kultur i Sverige, med undantag endast för de nationella minoriteterna.

I en annan motion vill Mikael Jansson och David Lång införa ett förbud mot fyrverkeri på andra nationers helgdagar. Fyrverkerier ska endast vara tillåten på svenska högtider eller vid särskilda tillfällen som stora idrottsarrangemang.

Skolavslutningar i kyrkan har varit en ofta förekommande motion i kommunerna. I sverigedemokraternas riktlinjer för kommunalpolitik säger man att den enskilda skolan på begäran av föräldrar och elever ska anordna traditionella, kyrkliga skolavslutningar. Nu tycks det som om åtminstone Carina Herrstedt backar från detta då hon motionerar i riksdagen om ett totalförbud av konfessionella inslag under skoltiden. Barn ska ha rätt att slippa politisk eller religiös indoktrinering och detta ska gå före föräldrars önskemål om en viss religiös inriktning på skolverksamhet, dit t.ex. traditionella kyrkliga skolavslutningar hör.

Mattias Karlsson vill ta bort Första maj som helgdag. Han föreslår som alternativ antingen Engelbrektsdagen, Valborgsmässoafton, statschefens födelsedag eller Annandag pingst som helgdag.

Ämnen i artikeln