Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

- Krisberedskapen mot främlingsfientlighet och rasism behöver stärkas och de goda exempel som lyfts fram i rapporten kan inspirera andra kommuner. Denna rapport är ett första steg mot ett förstärkt arbete mot intolerans på lokal nivå, säger integrationsminister Erik Ullenhag på regeringens hemsida.

Exempelsamlingen har tagits fram av Expo på uppdrag av EU-projektet Good Relations. I den lyfts flera exempel fram i hur kommuner bedrivit arbetet mot intolerans och främlingsfientlighet.

I sammanställning konstateras att kommunerna har en viktig roll i att se till att mänskliga rättigheter garanteras.

"En främlingsfientlig händelse i en kommun kan påverka många medborgare och kommunanställda, direkt eller indirekt. Främlingsfientliga handlingar kan leda till oro och minskad trygghet i kommunen." står det i rapporten som menar att kommunens beredskap för att hantera främlingsfientliga handlingar är viktigt för medborgares trygghet och delaktighet i lokalsamhället.

Positiva exempel som lyfts fram i Lokal samverkan mot intolerans har gemensamt att de bygger på långsiktighet i arbetet och inte bara uppstår i akuta lägen när någonting har hänt. Det gäller bland annat Toleransprojektet i Kungälv som går ut på att motverka och förebygga högerextrema miljöer i skolverksamheten. Även arbetet i Botkyrka beskrivs som framgångsrikt. I Botkyrka verkar kommunen för att människor med olika sociala bakgrunder ska samarbeta och mötas för att bemöta främlingsfientliga fördomar och åsikter.

Sammanställningen visar att ett sätt att bättre identifiera varningssignaler, ta fram riskbedömningar och vidta åtgärder är att kommunen i tillsammans med olika delar av lokalsamhället, landsting, näringsliv tar fram en gemensam värdegrund kring grundläggande mänskliga rättigheter.