Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

7 391 elever i årskurs nio och på gymnasiet har svarat på Levande Historias enkät. Det var en svarsfrekvens på 72 procent. Enkätsvaren har presenteras i rapporten "Tid för tolerans", som är en uppföljning av en tidigare rapport från 2009 och i viss mån en rapport från 2003. Eleverna har fått svara på frågor och ta ställning till påståenden.

– Vi har relativt höga nivåer av tolerans i den svenska skolan, men myntets andra sida är att utsattheten för intolerans också är stor inom vissa grupper, sammanfattar Severin resultaten.

Av de tillfrågade eleverna tycker 32 procent att rasism är ett problem i Sverige. På påståendet att "de flesta invandrare är säkert hyggligt folk" menar 74 procent av flickorna och omkring 68 procent av pojkarna att det "stämmer ganska bra" eller "stämmer precis". Påståendet "Invandrare går det inte att lita på" menar 78,1 procent av flickorna 68,1 procent av pojkarna inte stämmer alls eller stämmer ganska dåligt. 80 procent har svarat "Ja, kanske" eller "Ja, absolut" på frågan om man "kan bli kompis med alla oavsett var de kommer från". 60 procent av eleverna gav samma svar på frågan om Sverige bör fortsätta ta emot flyktingar och omkring 90 procent instämmer helt eller delvis i att "alla individer har lika stort människovärde". Fler än tidigare oroar sig också för att främlingsfientligheten ska öka, 21 procent. Forum för levande historia gör i rapporten bedömningen att 70 procent av pojkarna och närmare 80 procent av flickorna är mycket toleranta eller i huvudsak toleranta mot invandrare.

Samtidigt instämmer 27 procent av eleverna helt eller delvis i påståendet att "invandrare i Sverige som kommit från länder utanför Europa ska återvända till sina hemländer". 40 procent menar att det stämmer helt eller delvis att "alltför stor invandring från länder utanför Europa förstör den svenska kulturen". Sedan 2009 har dessa siffror minskat med ett par procentenheter.

– Det är höga siffror och det ska ha man ha i åtanke när man kommenterar de generella attityderna som positiva, säger Jacob Severin.

Den grupp som eleverna i enkäten visat att de är mest positiva gentemot är hbt-personer. Baksidan är att elever som identifierar sig tillhöra gruppen är utsatta. Var fjärde hbt-person som deltagit i undersökningen uppger att de utsatts för våld det senaste året.

Det är genomgående en högre andel pojkar än flickor som visar på intoleranta attityder. Andra mönster är att det finns relation mellan högre intolerans hos elever med föräldrar som har en lägre utbildning, men även vilken region man bor har i betydelse och om man har vänner med utländsk bakgrund. En annan faktor är att de elever som misstror demokratin också i större utsträckning hyser intoleranta idéer.

– Det visar på att vi kan behöva förstärka våra insatser och ansatser på att skolan ska ta demokratiuppdraget på ökat allvar och arbeta hårdare för att vi ska få in det här på bred front. Inte bara i specifika ämnen utan låta det bli övergripande, säger Severin.

Undersökning innehåller även en specialstudie om fientligheten mot invandrare utifrån Sverige i helhet, Skånes län och Malmö kommun.

– Anledningen är att Skåne län historiskt präglats av ett motstånd mot människor som kommer från andra länder. Det har yttrat sig på olika sätt bland annat genom förekomst av hot, våld och trakasserier och intoleranta idéer, säger Jacob Severin.

Undersökningen visar att ungdomar i Skåne län är mer intoleranta än riksgenomsnittet. I Malmö stad är det dock tvärtom. "Det visar på skillnaden på stad och landsbygd", menar Severin, men talar också om en intolerant struktur som blivit befäst på vissa orter.

– Det är viktigt att höja medvetandet att det ser ut så här och att det är en realitet och en utmaning, säger Severin.

Forum för levande historia har i sin enkät till elever inte ställt några specifika frågor för att mäta afrofobiska attityder. Det trots att afrofobi är en vanlig orsak till rasistiska hatbrott. Jacob Severin medger att det kan vara en brist att inte mäta afrofobin.

– Vi kan inte ställa frågor om alla grupper. Det är det enkla svaret, samtidigt som det finns anledning att vara självkritiska och säga att afrofobi kanske är något vi måste öka uppmärksamheten för i framtiden. Det finns absolut poänger med att göra det, säger han.