Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

I rapporten "Den mångtydiga intoleransen" har närmare 4 700 gymnasieelevers attityder till utsatta grupper i samhället undersökts. När Eskil Franck, överintendent på Forum för levande historia, presenterade rapporten framhöll han att det är en relativt liten del av eleverna, en femtedel, som uttrycker en negativ hållning, samtidigt är en stor grupp "ambivalenta" i sitt förhållande till de utsatta grupperna.
– Gruppen ambivalenta är en stor riskgrupp, som vi inte får tappa. Det är en utmaning för oss alla, sa han.

Negativ syn på romer
Elevernas inställning till invandrare, muslimer, judar, romer och homosexuella presenteras i tre kategorier: positiva, ambivalenta och negativa.
Jämfört med den studie som Levande historia och Brottsförebyggande rådet genomförde 2003 så har elevernas attityder till homosexuella förändrats. Mer än hälften av samtliga elever hade en positiv inställning till homosexuella. Men endast en fjärdedel av eleverna var positivt inställda till romer.
Synen på judar och muslimer har sedan undersökningen 2003 blivit något mer intolerant. Förändringarna är dock små. Ungefär en femtedel av eleverna var i den nya undersökningen negativt inställda till judar och muslimer.

Skillnader mellan pojkar och flickor
Det råder stora sociala och könsmässiga skillnader när det gäller vilka elever som hyser intoleranta attityder. Minst toleranta är pojkar som går sitt första år på yrkesförberedande gymnasium och på andra sidan skalan återfinns flickor som går tredje året på studieförberedande program.
Rapporten visar också att det kan finnas ett samband mellan vänskap och tolerans. Elever som umgås mellan grupperna hyser mer tolerans gentemot varandra.

Levande historia planerar att följa upp rapporten med fler undersökningar.