Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Den 10 december 2011 arrangerades demonstrationen Stoppa svenskfientligheten i Stockholm. Demonstrationen är en fortsättning på Salemmarschen, som sedan år 2000 hållits till minne av den mördade Daniel Wretström. Genom att lägga demonstrationen i centrum hoppades man locka fler besökare. Alla betydande grupper inom miljön stod bakom arrangemanget och bussresor arrangerades runt om i landet för att locka så många som möjligt. Resultatet blev cirka 550 deltagare vilket kan jämföras med cirka 2 000 toppåret 2003 och 750 på tioårsdagen.

Bilden av att allt färre går i demonstrationståg är målande för den nedåtgående trend gällande miljöns utåtriktade verksamhet som pågått under flera år. Men vad som tidigare kunnat tolkas som en tillfällig nedgång kan nu, enligt Expos rapport för 2011, betraktas som en reell stagnation. Trenden är genomgående för såväl antalet grupper som för antal aktiviteter.

expo_rapport_vitmakt_2011_220.jpg

I årets rapport beräknas siffran till 1 274 (1 466 när ett antal nya kategorier inkluderats). I den första årsrapporten, år 2008, uppgick antalet aktiviteter till 1 947.

Minskningen har pågått under några år och kan ha flera förklaringar. En avgörande faktor är olika gruppers försök under 2008 att lansera nätverk bestående av lokala aktivistgrupper. Aktivistgrupperna resulterade inledningsvis i hög aktivitet. Nätverken har sedan dess tynat bort.

Miljön har sedan 1990-talet varit snabb att ta till sig ny teknik, som internet, men rapporten visar på en oförmåga att väcka sympatisörers engagemang genom sociala medier. Genomslaget på till exempel Facebook har varit måttligt. Endast Nationaldemokraternas Facebook-grupper har över 1 000 "gilla-markeringar".

Vad som är utmärkande under 2011 är att inte bara antalet aktiviteter minskar utan också antalet deltagare. Under 2010 samlade rörelsens demonstrationer över 1 500 deltagare, under 2011 cirka 850 deltagare.

Under 2010 fortsatte trenden med allt färre aktiva grupper. År 2009 låg antalet på 40, året därpå på var siffran 29. Under 2011 har antalet sjunkit ytterligare, till 25. Men det är viktigt att ha i åtanke att varken mängden grupper eller aktiviteter säger något om hur många personer som är aktiva i miljön som helhet.

Rapporten visar också att den för närvarande mest inflytelserika ideologiska strömningen är etnopluralismen. Till skillnad från nationalsocialismens idéer om högre och lägre stående raser står etnopluralismen för en separation av raser "för allas bästa, oavsett ras". Utifrån ett etnopluralistiskt synsätt är det logiskt att till exempel förespråka religiösa friskolor för invandrargrupper som ett led i att minska blandningen av folkgrupper. Ideologin skär genom stora delar av miljön och även rent nazistiska grupper för resonemang som ligger i linje med etnopluralismen. Ytterligare en förklaring till ideologins dominans är att rapportens avgränsningar formulerats om, vilket lett till att även etnopluralistiska Nationaldemokraterna inkluderats.

Den organisation som uppvisat störst aktivitet sedan Expos första årsrapport är Svenskarnas parti (tidigare Folkfronten/Nationalsocialistisk front). Aktiviteterna har dock successivt minskat. Den grupp som haft aktiviteter i flest län är Svenska motståndsrörelsen.

Årsrapporten kommer längre fram att kompletteras med beskrivningar av den rasideologiska miljöns grupper och organisationer.

Läs rapporten här