Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

I maj lade en parlamentarisk kommitté ett betänkande på bordet om ett förbud mot rasistiska organisationer. Deltagande i en rasistisk organisationen föreslås kunna ge fängelse upp till två år. Vid grovt brott föreslås fängelse i minst sex månader och som max fyra år.

”Vissa omständigheter ska beaktas särskilt vid bedömningen av om brottet är grovt, nämligen om gärningsmannen har haft ett bestämmande inflytande i den rasistiska organisationen eller om det annars har varit av särskilt farlig art”, skriver kommittén i betänkandet.

För att en organisation ska omfattas av ett förbud krävs att den förföljer en folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller ras. Enligt betänkandet måste denna förföljelse ske ”genom kriminalitet, till exempel skadegörelse, misshandel eller hets mot folkgrupp”.

Remisssvar kritiska mot förslaget

Förslaget har gått på remiss hos en rad myndigheter såväl som civila organisationer och kritiken är hård. På måndagen publicerades en debattartikel i Svenska dagbladet som 24 organisationer skrivit under. Bland dem Amnesty International, Afrosvenskarnas riksförbund och Civil rights defenders.

”Förslaget gör anspråk på att förbjuda rasistiska organisationer, men detta är inte vad det faktiskt innebär. Det är aktivt deltagande i en liten och extrem del av den organiserade rasismen som kriminaliseras, vilket riskerar att skapa en legal definition av rasism som är långt snävare än den gängse uppfattningen av rasism”, står det i debattartikeln.

De undertecknande menar att ribban i betänkandet är så högt satt för vilka som kan klassas som rasistiska organisationer att de bedömer att ”mycket få” eller till och med ingen organisation alls kommer falla inom klassificeringen som betänkandet ställer upp.

En effekt av detta menar de som undertecknat debattartikeln på Svenska Dagbladet kan bli att rasistiska grupper som inte faller under betänkandets klassificering av rasistiska organisationer utnyttjar lagen i propagandasyfte.

”Vi, organisationer inom en mängd samhällsområden, menar att det i bästa fall skulle bli ineffektivt, och i värsta fall faktiskt kunna leda till viss ökad acceptans för en del rasistiska uttryck och aktiviteter”.

Istället föreslås att arbetet mot hatbrott får ökad prioritet och utvecklas inom till exempel polisen. Totalt föreslås fem punkter som ska stärka arbetet mot rasism.

Finska, svenska, tyska och norska nazister samlades i Helsingfors, december 2019.
I september 2020 förbjöds Nordiska motståndsrörelsen permanent i Finland. Men förbudet har visat sig relativt enkelt att kringå genom att exempelvis organisera sig på nytt.

Kritik från en rad myndigheter

Även myndigheter har kommit med kritiska remissvar kring betänkandet, något som TT uppmärksammat.

Åklagarmyndigheten menar att det kommer bli svårt att bevisa om brottslighet som utförts av medlemmar i en organisation sanktionerats av organisationen i fråga. Myndigheten menar att det finns en risk för att lagförslaget sällan kommer att tillämpas.

Göteborgs tingsrätt är inne på samma linje, att betänkandet inte är effektivt. Justitieombudsmannen menar att det finns en risk att ”organisationer går under jord” och att rasistiska organisationer som inte faller under betänkandets klassificering kommer att kunna fortsätta att verka.  

Judiska Centralrådet godkänner förslaget

Judiska Centralrådet tillstyrker kommitténs förslag, men är kritiska till att förslaget inte gör det möjligt att upplösa organisationer. De hänvisar till lagstiftning i bland annat Finland och Tyskland. Judiska Centralrådet poängterar även att de anser att förslaget är ”snävt” och att oberoende av förslaget så bör en utredning göras om ”underuttnytjandet” av redan befintlig lagstiftning mot rasistiska brott.

Ett förbud av rasistiska organisationer i Sverige skulle ”förbättra förutsättningarna att leva upp till de krav som åläggs Sverige genom rasdiskrimineringskonventionen”, skriver Judiska Centralrådet i sitt remissvar. Sametinget ställer sig också bakom förslaget men framför liknande synpunkter om att det ska vara möjligt att upplösa rasistiska organisationer.

Ämnen i artikeln