Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

En lördag i slutet av juli gick ett antal aktivister från Nationaldemokraterna omkring i Norrtäljes centrala delar och affischerade för partiets valmöte senare på dagen. Valrörelsen marscherade bokstavligt talat in i Norrtälje med budskapet att invandrare kommit till Sverige för att bedriva gruppvåldtäkter på svenska flickor.

Det hade kunnat vara Björnligans gåsmarsch om inte sammanhanget varit så allvarligt. Förmodligen var Nationaldemokraterna omedvetna om de associationer de skapade. När det var dags ställde ett trettiotal ND:are upp sig och marscherade disciplinerat in på Stora Torget, där de radade upp sig med plakat och svenska fanor medan ytterligare ett tjugotal medlemmar slöt sig till mötet.

ND-Norrtäljes ordförande Dennis Ekström och ungdomsförbundets ordförande Marc Abramsson höll tal. Själva syftet med mötet förklarades vara att manifestera mot »våld och politiskt förtryck«, att »avslöja gruppvåldtäkternas koppling till massinvandringen«, samt att informera om att Dennis Ekström fått hotbrev i samband med utdelningen av flygbladen om våldtäkterna i Rimbo.

Många av ND:s möten under sommarhalvåret hade samma koreografi. Regin har varit densamma. Först affischering och flygbladsutdelning; därefter en disciplinerad inmarsch till ortens köpcenter, uppställning och tal om hur idyllen på olika sätt hotas av invandringen. Till sist en utmarsch, lika disciplinerad som inmarschen.

Proceduren har varit möjlig då partiet har tillgång till en grupp mycket lojala partimedlemmar och valmötena samlade alltid en skara på mellan fyrtio och femtio personer. I Norrtälje hade ND satt tänderna i en tragisk händelse som de försökte utnyttja maximalt.

Exploaterar gruppvåldtäkt

I juni hade medier med stora rubriker meddelat att en trettonårig flicka i Rimbo – beläget i Norrtälje kommun – utsatts för en gruppvåldtäkt. Snart översvämmades olika delar av kommunen med flygblad, från både Sverigedemokraterna och Nationaldemokraterna. I flygbladen fanns uppgifter som gjorde att de misstänktas identitet kunde röjas trots att de ännu inte var dömda.

SD:s uttalade syfte var att »föra fram sanningen om massinvandringens ödesdigra konsekvenser«. Partiets organisatör Tommy Funebo försvarade flygbladen med att de berörde två av partiets profilfrågor, nämligen »invandringspolitik och kriminalpolitik«. Även Nationaldemokraterna försvarade sitt agerande på ett liknande sätt.

Då Sverigedemokraterna våren 2001 uteslöt ledarna för den radikala Stockholmsfalangen, och dessa bildade Nationaldemokraterna gick också SD-Norrtäljes Dennis Ekström över till ND. På så sätt kom ND-Norrtälje att överta SD:s roll i staden.

När nyheten om den 13-åriga flickan i Rimbo nådde ut i media var det bara ND som hade en organisation i kommunen, vilket gjorde att de lättare än SD kunde följa upp propagandan med flygblad och affischkampanjer på orten.

ND:s sätt att exploatera gruppvåldtäkten väckte förstämning i Norrtäljes kommunledning, som på ett tidigt stadium tog avstånd från de främlingsfientliga tendenserna, bland annat genom en annons i Norrtelje Tidning.

ND – nej tack

De demokratiska partierna i Norrtälje kommun bestämde sig för att inte låta ND få en vågmästarroll om de skulle väljas in i fullmäktige. För att undvika det var partierna beredda att samarbeta över blockgränserna.

ND svarade med att på traditionellt vis svartmåla »etablissemanget« inom kommunen med påståenden om att myndigheterna »försökte förtiga sanningen bakom våldtäkterna«. ND-kritiker, bland annat kommunstyrelsens Christer Candal (m) anklagades för att ha »öppet förtalat och spridit lögner om partiet«.

ND dök upp vid fullmäktiges sammanträde och ställde frågor kring kommunens handlande. ND-aktivisten Daniel Nieminen framförde att de från partiets sida ansåg att kommunen använde skattebetalarnas pengar på ett odemokratiskt sätt.

Candal framhåller att man från kommunens sida hela tiden varit mån om att uppträda lika korrekt gentemot ND som mot andra. Så även denna gång.

– Ställningstagandet från kommunens företrädare var glasklart och entydigt, säger Christer Candal.

Han är inte förvånad över att främlingsfientliga element har dykt upp kring Rimbo igen. Han har erfarenheter av dem sedan förr och kommunen har noga följt ND för att se till att de hållit sig innanför lagens ram. I Norrtälje samarbetar polisen och kommunens säkerhetschef för att övervaka att kommunfullmäktiges beslut verkställs och efterlevs. Detta gäller i synnerhet den lokala ordningsstadgan om förbud mot affischering på kommunens egendom. Till kommunens egendomar hör skolbyggnaderna.

Kampanjer på skolor

Redan för ett par år sedan gjorde högerextremister framstötar på Rodengymnasiet. En sverigedemokratisk elev på skolan krävde på ett mycket hätskt sätt av skolans bibliotekarie att SD-Kuriren skulle finnas på skolbibliotekets hyllor. Senare kallade samme elev upp dåvarande sverigedemokraten Vávra Suk till Norrtälje för att tala skolledningen tillrätta. De båda SD:arna hotade att anmäla skolan, vilket skolledningen dock tog med ro.

I våras upptäcktes ett par gånger flygblad från ND i elevskåpen. En lärare såg vid ett tillfälle att ND-aktivister fanns i byggnaden och avvisade dem.

När sedan våldtäkterna i Rimbo kom, och det visade sig att de misstänkta pojkarna gick på skolan, förstod ledningen att skolan kunde bli arena för främlingsfientliga grupper och höjde beredskapen. Skolan satsade på att höja medvetenheten hos personalen, samt att visa att tydligt visa avståndstagande från all främlingsfientlighet.

Under ett chefsmöte i kommunen fattades beslutet att gymnasieskolan inte är en allmän plats, och att politisk verksamhet måste följa gängse regler. En passus i texten från mötet säger att skolans verksamhet ska vila på värdegrunden om ett demokratiskt samhälle. Skolan gör en tydlig åtskillnad mellan demokratiska och antidemokratiska partier.

ND hade fått vetskap om vad som var på gång, och mitt under mötet lät ND:s Dennis Ekström framföra att de från ND:s sida krävde att få delta. Svaret blev nej, men de ansvariga tog sig tid att förklara sitt ställningstagande för Ekström.
Helgen innan lärarna kom till sina studiedagar efter semestern gjorde ND en stor flygbladsutdelning i bostadsområden runt om i staden. Vid skolstarten i augusti gjorde ND ett nytt besök vid skolan. En måndag var skolans ytterväggar tapetserade med ND:s affischer.

Skolan ringde till polisen, som uppmanade skolledningen att polisanmäla händelsen. Därmed blev också kommunens säkerhetsavdelning inkopplad och beslutade att två civilklädda vakter skulle finnas på skolan i samband med riksdagspartiernas information.

Nästa tillfälle då ND kom till skolan var under en dag då eleverna brukar ha ledigt på eftermiddagen för att lärarna har konferenser. Detta kände den före detta eleven och nuvarande ND-ledaren till. Fyra ND-aktivister upptäcktes av lärare och ombads lugnt och odramatiskt att avlägsna sig – varpå de lommade iväg.

Ökad säkerhet

Kommunens säkerhetschef Lars Amundsson har använt en, som det visat sig, hållbar strategi för att ligga steget före ND. Han har helt enkelt »tjuvtittat« på Nationaldemokraternas hemsida, där de själva beskriver sin taktik. Amundsson konstaterar nöjt att ND på detta sätt har varit mycket förutsägbara.

Rodengymnasiets skolledning tycker också att de lyckats ganska bra när det gäller att hålla ND stången. Skolan har valt att reagera snabbt och tydligt, vilket har gjort att ND:s sturskhet har kommit av sig. Man har också främst använt ordningsfrågor som argument när man har avhyst.

– Man ska komma ihåg att eleverna blir kränkta och upprörda över att ND tar sig in på skolan, vare sig de är av svensk eller utländsk bakgrund. Dessutom vet vi att lärarna känner det som en trygghet att skolan har tagit en klar ställning, säger en av skolans rektorer Robert Ekstrand.
Flera av de personer som Expo talat med i kommunen pekar också på det faktum att ND är ett mycket litet parti.

– De är mindre än de tror. Det borde räcka med att säga att vi inte bjuder in Kalla Anka-partiet heller, avslutar Robert Ekstrand.

Jonas Sundberg & Anders Dalsbro