Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Rapporten som är framtagen av Europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet (EUMC) visar att invandrare och minoriteter utsätts för olika typer av diskriminering och svårigheter i sin boendesituation. Rapporten analyserar situationen i 15 av EU:s medlemsstater under perioden 2003 och 2004.

I rapporten framkommer det bland annat att invandrare och minoriteter nekas bostad på grund av deras hudfärg och att de utsätts för fysiska angrepp för att skrämmas bort från vissa stadsdelar.

Ett problem som lyfts fram i rapporten är bristen på information om diskriminering och invandrares och minoriteters situation gällande boende. Ett problem som också avser förhållandet i Sverige. I Sverige finns det emellertid en lagstiftning som specifikt rör diskriminering inom boende, något som saknas i många andra länder.

Sveriges arbete för att hindra segregering och öka integrationen lyfts fram i rapporten, liksom storstadsarbetet. Även diskrimineringsombudsmannens (DO) arbete för att belysa och förbättra romernas situation nämns i rapporten.

EUMC:s rapporter
Expo är Sveriges representant i det EU-nätverk som EUMC har inrättat för att samla in information. EUMC tar fram jämförelserapporter om rasism och diskriminering inom områdena arbetsmarknad, boende, utbildning, lagstiftning och rasistiskt våld och brott. EUMC inrättades 1997 och har sitt säte Wien.

EUMC:s och de enskilda ländernas rapporter finns att hämta på EUMC:s hemsida.

Nedan finns en länk till EUMC:s och Sveriges rapport om diskriminering inom boende. Rapporterna kan hämtas hem som pdf-dokument.

Till rapporterna