Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Sverigedemokraterna har lämnat in över 500 motioner under den allmänna motionstiden 2015. Många rör SD:s kärnfråga invandring. Det handlar dels om ett totalstopp för asylinvandringen, dels om att försvåra för de som väl kommer hit.

I motionen "En ansvarsfull invandringspolitik" uttalar partiet sin "nollvision för asylsökande". För de som ändå kommer ska det ställas hårda krav på att ha sina papper i ordning. Partiet vill att den som inte har dokument som styrker identitet och visum omedelbart avvisas, oavsett skyddsskäl.

"Asylsökande som inte följer utfästa regelverk ska inte få sitt ärende prövat utan omedelbart avvisas till det land från vilket de anlänt."

SD vill förlänga tiden innan man kan ansöka om svenskt medborgarskap, från dagens fem år till tio år, och införa en sorts medborgarskapskontrakt:

"Vidare menar Sverigedemokraterna att varje ansökan om svenskt medborgarskap ska kompletteras med uppvisande av en klanderfri vandel för tiden i Sverige. Vid ansökningstillfället ska den sökande också bekräfta sin lojalitet med Sverige och förbinda sig att respektera svenska lagar och övriga samhällsregler genom att underteckna en särskild deklaration om detta", står det i partimotionen "En ansvarsfull invandringspolitik".

Om det i efterhand upptäcks felaktigheter i asylansökningen ska medborgarskapet kunna dras tillbaka.

Kommunerna ska också få rätt att säga nej till asylboenden enligt motionen "Kommunal vetorätt vid etablering av asylboenden" skriven av Adam Marttinen. I en annan motion vill man "avskaffa de statliga ersättningarna till kommunerna för mottagande av nyanlända och asylsökande ungdomar".

Att bistå människor som saknar uppehållstillstånd vill Sverigedemokraterna kriminalisera. I motionen "Kriminalisera undangömmande av illegala invandrare" står det att partiet vill "göra det olagligt att gömma, hjälpa eller på andra sätt underlätta för illegala invandrare att hålla sig undan från den svenska rättsskipningen".

Även den fria rörligheten i EU vill Sverigedemokraterna begränsa, men bara för vissa länder. I motionen "Åtgärder mot EU-tiggeri och kåkstäder", som bland andra Kent Ekeroth lagt, föreslås visumtvång. Samma motion kräver också förbud mot tiggeri.

De icke-svenska medborgare, som nu har rätt att befinna sig i Sverige, har Sverigedemokraterna också ett politiskt paket för. Rösträtten i kommunala val ska slopas och integrationsåtgärder förkastas.

"Sverigedemokraterna gör under området Integration omfattande nedskärningar." konstateras i motionen "Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering."

Kent Ekeroth vill också, enligt motionen "Förbättrad statistik inom Kriminalvården", att myndigheter i ökad grad ska registrera och föra statistik över etnicitet, som till exempel "ursprunglig nationalitet" eller "invandrarbakgrund" bland Kriminalvårdens intagna.

Politik för minoriteter

Flera motioner som sverigedemokrater lagt rör minoriteters rättigheter. Slöjförbud ska råda i skolan, om riksdagsledamoten Hanna Wigh får som hon vill. Björn Söder kräver att omskärelse av omyndiga pojkar ska förbjudas och Richard Jomshof vill införa förbud mot halal- och koscherslakt. Jomshof vill även förbjuda böneutrop.

"Vi avser även att helt skrota den särskilda satsningen på den nationella minoriteten romer eftersom det är olyckligt att en enskild satsning bär en sådan tydlig etnisk prägel.", skriver riksdagsledamoten Jonas Millard i motionen "Utgiftsområde 1 Rikets styrelse."

I motionen "Avveckling av statsbidrag för organisationer bildade på etnisk grund" vill Paula Bieler slopa alla statsbidrag till minoritetsföreningar. Anledningen är att dessa föreningar, enligt Bieler, verkar för en "mångkulturalistisk idé" vilket varit negativt för "att komma in i majoritetssamhället".

Slopa presstödet

Förutom strypt invandring och försvårande för asylsökande och minoriteter vill Sverigedemokraterna bland annat att presstödet ska slopas. Varför ha presstöd när det finns "forum, bloggar och nättidningar"? undrar Martin Kinnunen i sin motion "Avskaffa presstödet".

"Bakgrunden till stödet har varit att man utan det skulle få en allt för likriktad marknad och att det behövs stöd till tidningar för att kunna behålla en mångfald på området. Mot bakgrund av den digitala revolutionen håller inte detta argument längre. Man kan idag på internet ta del av forum, bloggar och nättidningar som helt utan statligt stöd bidrar till mångfald."

När det kommer till kultursektorn har Sverigedemokraterna en hel del förslag och områden som partier menar att det är befogat att skära ned i. Till exempel:

Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete, bidrag till regional kulturverksamhet, bidrag till litteratur och kulturtidskrifter, bidrag till Statens konstråd, ersättningar och bidrag till konstnärer, bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet.

Bidrag för kvinnors organisering och riksdagspartiers kvinnoförbund, ska slopas helt. Liksom särskilda insatser för folkbildning.

Samtidigt ska pengar skjutas till för bland annat kulturarvsfonden, kulturmiljövård och friluftsliv.

Skriv in att Sverige är "svenskarnas land" i grundlagen

Ett led i SD:s politik för att "stärka den svenska kulturen" är att ändra i grundlagen. Där vill motionären Mikael Jansson att det ska framgå att Sverige är "svenskarnas land":

"Eftersom folkstyret och Regeringsformen är till för Sverige och svenskarna vill vi att Regeringsformen, med förebild från andra grundlagar, skall inledas med en berättelse om Sverige som land och svenskarna som folk", skriver Jansson som även vill förändra i minoriteternas grundlagsskydd.

Jansson kräver att det "i regeringsformen införs en skrivning som går ut på att till Sverige invandrade minoriteter ska assimileras, i stället för att man som nu främjar deras kultur."

Dessutom ska skyddet i grundlagen mot diskriminering av minoriteter tas bort. Jansson vill "stryka uppräkningen av grupper som kan bli föremål för diskriminering för att i stället ersätta det med en skrivning om att samhället ska verka för att ingen utsätts för otillbörlig särbehandling med avseende på omständigheter som rör den enskilde som person."

Jansson vill även avskaffa första maj som nationell helgdag och därefter skriva in helgdagarna i grundlagen.

"Innan en sådan lagändring blir verklighet vill vi dock avskaffa första maj som nationell helgdag och utreda vilken dag som lämpligen bör ersätta den istället. Vid en sådan utredning bör dagar såsom Annandag pingst och Engelbrektsdagen tas i beaktande." skriver Jansson och David Lång i motionen "Vissa grundlagsfrågor".

För att stärka den svenska kulturen vill Sverigedemokraterna detaljstyra. Bland annat anses det nödgat att ha en "riksflagga". Motionen som är skriven av Mikael Jansson, är detaljerad och han lägger dessutom förslag på storlek på flaggan. Den bör placeras på Riksplan mellan Kungliga slottet, riksdagen, UD och Försvarsdepartementet. Jansson förklarar i motionen varför riksflaggan är viktig.

"En stor flagga talar till våra hjärtan. I Brasilien exempelvis finns en brasiliansk stor flagga på en hög stång utanför landets arméhögkvarter. Den gör ett stort intryck."

Sverigedemokraternas riksdagsledamot Mattias Karlsson oroar sig över statusen för sången "Du gamla, du fria":

"Om vi verkligen vill slå vakt om "Du gamla, du fria" skall den givetvis också antas som vår officiella nationalsång." skriver Karlsson en motion.

Markus Wiechel oroar sig över att "nationalsymboler" kan skändas och vill göra det straffbart.

"1971 avskaffades det tidigare grundlagsfästa förbudet att skända nationalsymboler, och efter det har vi sett hur det allt oftare sker flaggbränningar och andra provocerande aktioner mot våra nationalsymboler. Detta bör inte under några omständigheter accepteras och riksdagen bör omedelbart ge regeringen i uppgift att kriminalisera skändande av nationalsymboler.", skriver han i motionen "Stärkt nationalkänsla".

Björn Söder vill ha tillbaka det kungliga ordensväsendet och Jansson har upptäckt att det finns för få officiella medaljer.

"Frånvaron av officiella utmärkelser torde ha bidragit till att många individer reglementsvidrigt utökar sin 'kollektion' med privata föreningsmedaljer, liknande - rentav rena privatordnar av utländsk extraktion - utan officiell sanktion", skriver han i motionen "Medaljer till förtroendevalda m.m".

Sverigedemokraterna har även lagt motioner som är mer allmängiltiga. Partiet vill bland annat att en militärpolis vid behov ska kunna kallas in för att förstärka ordningspolisen, en ordning som avskaffades i Sverige efter massakern i Ådalen 1931.

Paula Bieler och Markus Wiechel har också lagt en motion under namnet "Förbättra kattens status". Jonas Millard har genom en motion krävt att Mona Sahlin avsätts som samordnare mot våldsbejakande extremism. Orsaken är att Millard tycker att Sahlin lagt "oproportionerligt mycket" fokus på vit makt-miljön.

Ämnen i artikeln