Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Sverigedemokraternas syn på svenskheten har på senare tid uppmärksammats både i Sverige och internationellt efter att partisekreterare Björn Söder till Dagens Nyheter påstått att judar som inte lämnar sin judiska identitet inte ingår i den Svenska nationen. Detsamma sa han om samer. I samma intervju talade Björn Söder om att många i Malmö representerar en "arabisk nation".

I efterhand har Björn Söder hävdat att hans citat lyfts ut ur sitt sammanhang. Detta trots att han hade godkänt dem. Bland annat menar Söder att det inte är en politikers uppgift att definiera vem som är svensk. I en artikel har Expo Idag visat att Sverigedemokraterna i sitt principprogram i själva verket definerar vilka som är svenskar i partiets ögon. Samtidigt bedriver partiet en politik för att "försvenska" samhället och förespråkar en assimilieringspolitik.

"Målsättningen är att invandrare skall ta seden dit de kommer och på sikt överge sina ursprungliga identiteter för att istället bli en del av den svenska nationen", skriver Sverigedemokraterna i sitt principprogram.

Sverigedemokraternas syn på svenskhet är snäv och assimileringspolitiken innefattar hela samhället, även medborgare som Sverigedemokraterna betraktar som svenskar.

–  Också många svenskar skulle behöva utsättas för assimileringspolitik, sa partiledaren Jimmie Åkesson i en intervju med Dagens Samhälle 2013.

Genom att titta på motioner som Sverigedemokraterna lagt i riksdagen 2014 är det möjligt att få en fingervisning på hur Sverigedemokraterna vill stöpa om Sverige och hur medborgarna ska, som Åkesson uttrycker det, "utsättas" för partiets assimileringspolitik.

I Sverigedemokraternas budgetmotion menar partiet att de kan spara stora summor på att minska asyl- och anhörighetsinvandringen, och att de har 297 miljarder kronor mer än regeringen att pytsa ut. Trots det skär partiet ned på flera områden av ideologiska skäl. Det rör sig framför allt om budgetposter i skolan och inom kultursektorn.

"…en förklaring till den svenska skolans kräftgång är de senaste decenniernas massinvandring och mångkulturalistiska utgångspunkt. Det är uppenbart att många av de problem den svenska skolan i dag brottas med är en direkt följd av att det en gång trygga och homogena svenska samhället nu ersatts av ett hårt, kallt och segregerat mångkulturellt samhälle." skriver Sverigedemokraterna i motionen "En svensk skola i världsklass".

Partiet kräver att modersmålsundervisning slopas.

"Modersmålsundervisningen främjar inte assimilationen i det svenska samhället.", står det i motionen.

Elever ska inte heller tillåtas att tala andra språk än svenska i skolan, så länge det inte gäller språkundervisning. Skolor för nationella minoriteter undantas. Samtidigt ska skolor lära ut lokala dialekter och folkmål. Partiet kräver även att skolan prioriterar undervisning och "acceptans" för det svenska kulturarvet.

"Utan goda kunskaper om dessa byggstenar, och då framförallt gemensamma normer, värderingar och språk, är det svårt, om inte omöjligt, att bli en naturlig del av det svenska samhället. Skolan bör därför betona kärnfamiljens betydelse, tidigare generationers samlade kunskap och erfarenhet, den kristna etiken samt inte minst den västerländska humanismens centrala betydelse i vårt samhälle." skriver partiet.

Sverigedemokraterna vill också förbjuda muslimer och judar att äta halal- eller koscherslaktat kött i skolan.

En politik som motarbetar minoriteter lyfts även fram inom flera andra områden. I Sverigedemokraternas valmanifest 2014 skriver partiet om sin kulturpolitik.

"Att stärka den nationella identiteten och kulturarvets ställning är således en förutsättning för alla som vill befrämja en positiv samhällsutveckling.Vi sänker däremot anslag som inriktar sig på mångkultur och samtidskonst. Dessutom minskar vi anslagen till organisationer som baseras på kön och etnicitet."

I partiets budgetmotion föreslås omvälvande förändringar. Stödet till kulturtidskrifter och litteraturstödet slopas helt. Endast ett stöd till utgivning av böcker på de nationella minoritetsspråken och stöd till skolklassiker blir kvar.

I förslaget minskas även finansieringen av museer som, enligt Sverigedemokraterna inte tillför kulturen något. Anslagen till statens världskulturmuseer minskas "som ett första steg i avvecklandet av det statliga stödet till Världskulturmuseet i Göteborg. Vidare minskas stödet till Moderna Museet med 20 miljoner kronor, i linje med vår principiella hållning om att den statliga subventionering av samtidskonst och samtidskonstnärer bör bli något mer återhållsam", skriver Sverigedemokraterna i sin budgetmotion.

Sverigedemokraterna gör även besparingar på "stöd till trossamfund" för att stoppa bidrag till muslimska samfund.

"Anslaget minskas med 5 miljoner kronor för att tills vidare frysa utbetalningar till de islamiska förbund som inte följer kraven på demokrati och jämställdhet på ett tillfredsställande sätt." skriver partiet i sin budgetmotion.

Bidragen till nationell och internationell ungdomsverksamhet minskas. Sverigedemokraterna vill avveckla stödet till "invandrarföreningar som vilar på etnisk grund och vars verksamhet helt eller delvis syftar till att upprätthålla hemlandets kultur och identitet i Sverige." Dessa utgör ett hinder för att "återupprätta gemenskapen i samhället", står det i budgetmotionen. Däremot har Sverigedemokraterna inte sagt något om bidrag till svenska skolor utomlands som får statsbidrag. Även kvinnors organisering vill Sverigedemokraterna slopa alla bidrag till.

"Anslaget till kontakttolkutbildning dras in då vi bedömer att Sverigedemokraternas mer ansvarsfulla invandringspolitik i kombination med skärpta krav på kunskaper i svenska språket kommer att minska det framtida behovet av utbildade kontakttolkar."

Även de satsningar inom kultursfären som Sverigedemokraterna gör går ut på att forma den kultur som partiet eftersträvar. Partiet vill upprätta en kulturkanon för att "forma den svenska identiteten och som vi därför vill bära med oss in i framtiden". Andra exempel är:

"Statens musikverk tillförs totalt 6 miljoner kronor i syfte att i ökad omfattning bevara och sprida kulturarvet samt levandegöra den traditionella, folkliga, svenska kulturen".

Partiet vill satsa på kulturarvsforskning och samtidigt som vissa muséer ska läggas ned vill man se ökade anslag till andra, bland dessa, Naturhistoriska riksmuseet och nationalmuseum. Även Skansen och Nordiska museet ska få ökat stöd.

Mot de som blir medborgare i Sverige riktas nya krav. I en riksdagsmotion avkrävs en trohetsed till kungen för de som ska bli svenska medborgare. Rösträtten i kommunval ska förvägras alla kommuninvånare och bara gälla svenska medborgare. Motiveringen är att människor som inte anses ha förståelse för svensk kultur kan fatta fel beslut.

"Med en fortsatt massinvandring kommer så småningom hela kommuner få en befolkning som till övervägande del utgörs av invandrare, vilka till stor del kommer vara utländska medborgare. Detta kan i förlängningen leda till att utländska medborgare, utan känsla för svenskt samhällsliv, svensk kultur och svenska traditioner, utövar en betydande politisk makt i Sverige. Detta är inte rimligt och måste därför åtgärdas.", står det i motionen "Medborgarskapets betydelse".