Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Sverigedemokraternas partisekreterare Björn Söder har uppmärksammats efter att han hävdat att judar och samer som inte lämnar sin minoritetsidentitet inte är svenskar utan tillhör en annan nation.

- Jag tror att de flesta med judiskt ursprung som blivit svenskar lämnar sin judiska identitet. Men gör de inte det behöver inte det vara ett problem. Man måste skilja på medborgarskap och nationstillhörighet. De kan fortfarande vara svenska medborgare och leva i Sverige. Samer och judar har levt i Sverige under lång tid, sa Björn Söder till Dagens Nyheter.

Björn Söder hävdade dessutom att Malmö befolkas av många som "inte är svenskar" utan representanter för andra nationer. Inte minst den "arabiska nationen". När Söder fick frågan om vilket land som är den "arabiska nationen" svarade Söder:

- Nej, det finns ju inget land som heter så. Araber bor i flera stater. Det är ju annars önskvärt att staters geografiska gränser sammanfaller med folkets utbredning.

Björn Söders uttalande har väckt kraftiga reaktioner. Flera riksdagspartier har ifrågasatt Björn Söders roll som andre vice talman eftersom han med sina uttalanden visat att han inte representerar alla svenskar.

Björn Söders utspel är dock väl förankrat i Sverigedemokraternas olika åsiktsdokument. I partiets "etiska riktlinjer" klargörs att partiet är ett "intresseparti för svenskar". Vilka som innefattas i partiets intressesfär klargörs i Sverigedemokraternas principprogram.

"Medlem av den svenska nationen kan man enligt vår uppfattning bli genom att antingen födas
in i den eller genom att senare i livet aktivt välja att uppgå i den. Som infödd svensk räknar vi den som är född eller i tidig ålder adopterad till Sverige av svensktalande föräldrar med svensk eller nordisk identitet. Som assimilerad till den svenska nationen räknar vi den med icke-svensk bakgrund som talar flytande svenska, uppfattar sig själv som svensk, lever i enlighet med den svenska kulturen, ser den svenska historien som sin egen och känner större lojalitet med den svenska nationen än med någon annan nation."

Att Sverigedemokraterna fäster en så stor vikt vid vem som är svensk eller inte utgår från partiets världsbild. Frågan är viktigt för partiet eftersom den utgör en hörnsten i det grundläggande projektet att stöpa om Sverige från ett pluralistiskt samhälle till ett monokulturellt land, ett svenskt Sverige. Partiet tror att människan genom en "mänsklig essens" som kan skilja sig mellan vissa "grupper" förenas i ett "nedärvt behov av att tillhöra en större gemenskap" och "primärt identifierar sig med människor som påminner om sig själv".

"Av detta drar vi slutsaten att en stark nationell identitet och ett minimum av språkliga, kulturella och religösa skillnader har en gynnsam effekt på sammanhållningen, tryggheten och stabiliteten inom ett samhälle", skriver partiet i principprogrammet.

Sverigedemokraterna identifierar islam som den religion som har "svårast att harmoniskt samexistera med den svenska och västerländska kulturen" och förespråkar att invandringen begränsas framförallt från muslimska länder.

Detsamma gäller invandring från kulturer som Sverigedemokraterna menar "starkt avviker från den svenska".

Sverigedemokraterna vill nå sitt samhälle där en "så stor andel som möjligt av statens medborgare också har en svensk identitet" genom assimilation.

"Målsättningen är att invandrare skall ta seden dit de kommer och på sikt överge sina ursprungliga identiteter för att istället bli en del av den svenska nationen", skriver Sverigedemokraterna i principprogrammet.

Björn Söder sa till SVT i måndags att Sverigedemokraterna inte anser att de nationella minoriteterna behöver assimileras.

- Vi visar respekt för de nationella minoriteterna som vi har erkänt och som riksdagen 1999 erkände. De omfattas inte av det assimileringskrav som vi annars ställer på de som kommer hit, sa han.

Även detta uttalande har stöd i Sverigedemokraternas principprogram. Där undantas de nationella minoriteterna "assimilieringssträvanden".

"Vissa nationer med hävdvunnen rätt till det territorium de bebor saknar realistiska förutsättningar att kunna skapa och upprätthålla en engen stat. Närliggande exempel på detta är den svenska statens relation till de samiska och tornedalsfinska nationerna samt den finlandssvenska minoritet som idag lever inom den finska statens ramar.", skriver Sverigedemokraterna.

Björn Söder konstaterade också till SVT minoriteterna inte ingår i den svenska nationen.

- De här minoriteterna har levt här under lång tid sida vid sida med samhället och det har fungerat väldigt bra, fortsätter han.

Den vikarierande partiledaren Mattias Karlsson förtydligar på Facebook att minoriteterna i hans ögon inte tillhör det "svenska folket."

"…själva anledningen till att individer som har de här identiteterna och tillhör de här kulturerna har en särskild lagreglerad status är ju att de tillhör andra folk än det svenska folket."

Det innebär att Sveriges nationella minoriteter inte har rätten att ingå i definitionen av svensk kultur.

"I sin allra vidaste mening skulle den svenska kulturen kunna definieras som summan av allt som någonsin tänkts, skrivits, sagts, skapats eller gjorts av personer som tillhör den svenska nationen", skriver Sverigedemokraterna.

När det kommer till den nationella minoriteten romer är det dessutom inte självklart att Sverigedemokraterna respekterar deras minoritetsstatus. I ett särkilt yttrande till Sociala resursförvaltningen i Malmö från 2014 kräver partiet att romer assimileras.

"Vi förordar Assimilation, tillika bör vi sätta upp tydliga och mätbara mål samt noga följa upp dessa och även försöka få tag i duktig och utbildad personal snarare än att personalen självt skall ha romskt ursprung."

I riksdagen har sverigedemokrater även lagt förslag ämnade att försvaga nationella minoriteters ställning i samhället. 2013 föreslog riksdagsledamöterna David Lång och Mikael Jansson en grundlagsändring som innebar att endast samernas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur och samhällsliv skulle främjas. I en återkommande motionen föreslog Jonas Åkerlund och Thoralf Alfsson att samtliga anslag till den nationella minoriteten romer skulle dras in.

Ämnen i artikeln