Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå, så begicks det 3.300 brott med hatbrottsmotiv under 2006. Statistiken är uppdelad mellan främlingsfientliga, homofobiska, islamofobiska och antisemitiska motiv. Majoriteten av alla hatbrott har främlingsfientliga motiv. Totalt ökade antalet hatbrottsanmälningar med 11 procent mellan åren 2005 och 2006.

För första gången redovisas islamofobiskt motiverade brott separat. Tidigare har den typen av brott hamnar under kategorin främlingsfientliga. Under 2006 identifierades 252 anmälningar av islamofobisk karaktär. Enligt Brå så kan den totala ökningen av anmälda hatbrott delvis förklaras av denna nya kategori.

Homofobiska brott ökar

Ökning av homofobiska brott är ytterligare en förklaring till att andelen hatbrott ökade under 2006. Totalt 680 anmälningar, vilket motsvarar 21 procent av anmälda hatbrott var homofobiska.

Enligt Brå är det svårt att se några tydliga trender eftersom antalet anmälningar varierar år från år. En annan förklaring som ges är att anmälningsbenägenheten skiftar, bland annat utifrån hur mycket den typen av hatbrott uppmärksammas i medier.

Antisemitism

Antalet anmälningar av antisemitiska incidenter ökade något under 2006. Totalt anmäldes 134 antisemitiskt motiverade brott, en ökning med fyra procent.

Hela 35 procent av de antisemitiska brotten var dock ideologiskt motiverade, främlingsfientliga tio procent och de andra fem. Det vanligaste antisemitiska brottet var hets mot folkgrupp.

Vit makt-världen

Eftersom Brå inte har samma möjligheter som Säpo att kartlägga och bevaka vilka brott som har koppling till vit makt-världen har andelen brott kopplade till en nazistisk organisation eller parti minskat under 2006. Under 2005 kunde cirka 150 anmälningar härledas till personer knutna till vit makt-världen. 2006 har Brå identifierat 58 anmälningar där förövaren är vit makt-aktivist. Vanligaste brottstypen var hets mot folkgrupp.

Nationalsocialistisk front, NSF, är den organisation som förekommer oftast i anmälningarna. I 69 procent av de anmälningar som har koppling till vit makt världen, så är en aktivist från NSF involverad. Svenska motståndsrörelsen står för 16 procent och de övriga tillsammans för 15 procent.