Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Hemsidor som trivialiserar Förintelsen, en artikel som uppmanar till att "deportera rasfrämlingar" och flygblad om att "kasta ut alla svartskallar" är exempel på anmälningar som justitiekanslern (jk) tog emot under 2007.

Av de 155 anmälningar jk mottog var 84 kopplade till nazistiska, rasistiska och främlingsfientliga grupper och hemsidor. Den stora andelen förvånar inte justitiekansler Göran Lambertz, men han kan inte svara på om det är en ökning eller inte.

– Jag tror att det har varit så under alla åren som jag har varit jk, säger Göran Lambertz.

Få ärenden går vidare

Få ärenden går vidare för prövning i domstol. Av de anmälningar som inkom under 2007 har förundersökning inletts i fyra fall. Två av dessa har lagts ner och två är fortfarande under utredning. Att så få fall går vidare menar Lambertz är ett resultat av att nivån är hög för vad som är att betrakta som brottet hets mot folkgrupp enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

– Kränkande uttalanden blir aldrig hets. Man kan säga att i stort sett blir det aldrig hets om man resonerar kring rasistiska frågor, hur kränkande och hur tokig man än är, så ribban ligger väldigt högt.

Enligt Lambertz är dessutom många organisationer tämligen medvetna om var gränsen går för att det ska betraktas som brottet hets mot folkgrupp.

JK kritiseras

Svenska Helsingforskommittén gav 2003 ut en rapport som var kritisk till hur jk hanterar den här typen av ärenden.

– I den rapport som vi gjorde kunde vi visa att det är en stor diskrepans mellan hur brottet hets mot folkgrupp hanteras som brottsbalksbrott respektive grundlagsbrott, trots att det i grunden är en och samma brottsformulering, säger Robert Hårdh, generalsekreterare på Svenska Helsingforskommittén.

Göran Lambertz håller med om att det är lättare att bli fälld om man inte använder sig av grundlagsskyddat material. Enligt Lambertz så beror det på att tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen höjer nivån något för vad som är tillåtet att yttra.

– Man kan konstatera att skyddet för yttrandefriheten ligger på en hög nivå och att skyddet för de utsatta grupperna därmed inte är så väldigt starkt, säger Lambertz.

Nazister bakom propaganda

Av de 84 anmälningarna som var kopplade till nazistiska och främlingsfientliga grupper rörde 40 material som spridits av Nationalsocialistisk front och 26 rörde Svenska motståndsrörelsen. Resultatet stämmer väl överens med den granskning av nazistiska aktiviteter under 2007 som Expo presenterade i förra numret av tidningen, där resultatet visade på hög aktivitet från dessa grupper.
Andra som fick sitt material anmält var bland annat nätverket Info-14 och hemsidor kopplade till Nordiska förbundet, som Metapedia och Nordisk.nu. jk-anmälningarna rörde framför allt affischer, flygblad, klistermärken och hemsidor.

Publicerad: Expo 2-08