Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

I dag kom domen efter Svenska Akademiens stämning av Nordiska motståndsrörelsen och deras sajt Nordfront. Svenska Akademien får inte igenom sin stämning mot NMR. Bakgrunden är att nazistorganisationen på sin sajt har publicerat citat ur flera kända författares verk, verk som historiskt haft ett betydande inflytande på svensk kultur och litteratur och därför räknas som en del det svenska kulturarvet. På grund av sin ställning kan verken skyddas, i det aktuella fallet Esaias Tegnér, Verner von Heidenstam, Viktor Rydberg och Hávamál ur Eddan diktad kring 900-talet.

Att använda klassiker, motton och citat som känns igen som en del av propaganda är vanligt förekommande. Och slagkraftigt.  

- Poängen med det är att man lånar deras renommé och kulturella kapital för att förstärka sin egen rörelse. Många av våra tidigare kanoniserade poeter har blivit beslagtagna på liknande sätt för att låna deras status, säger Bibi Jonsson, professor i litteraturvetenskap vid Lunds universitet.

Klassikerskyddet infaller efter att den vanliga upphovsrätten upphör 70 år efter upphovspersonens bortgång och syftar till att skydda betydelsefulla verk från opassande förvanskning eller mot användning som enligt lagtexten kan anses kränka ”den andliga odlingens intressen”.  

Patent- och marknadsdomstolen gör bedömningen att klassikerskyddet endast är tillämpligt när ett verk har utsatts för förändringar. Det finns enligt domstolen inte något i förarbetarna till lagen som talar för att klassikerskyddet gäller när ett verk återges i ett oförändrat skick men i ett sammanhang som framstår som stötande. 

Bibi Jonsson, professor i litteraturvetenskap
Bibi Jonsson har studerat användningen av nazistisk litteratur och poesi. Foto: Pressbild

Bibi Jonsson har ägnat delar av sin forskning åt just nazistisk litteratur och poesi i svenska nazistiska tidningar runt 1930-talet, det vill säga verk som skrivits i just propagandasyfte.

- Under hela den här perioden så approprierar man litteratur från nationaldiktare och andra diktare. Man tog, precis som de här sajterna gör i dag, dikter av Rydberg, Tegnér eller Geijer och publicerade dem i sina kanaler.

Det är inte bara citat som används, ofta påstås också författarna dela samma politiska övertygelse. Det är ytterligare en effektiv funktion med att använda erkända klassiker i propagandan, menar Bibi Jonsson. Det syftar till att ge de egna idéerna legitimitet och framställa dessa som något som funnits länge, innan nazismen.

Litteraturen är fri men samtidigt menar Bibi Jonsson, och Svenska Akademien, att sammanhanget där de citeras eller används är avgörande.

- Det är ofrånkomligt så att en dikt får en nazistisk funktion i ett sammanhang som är nazistiskt. Det kommer att läsas som en slags kommentar till övriga saker på sidan, säger Bibi Jonsson och fortsätter:

- Inget hindrar dig att läsa Tegnér på ditt vis men du ska känna till att det är en författare som verkade i sin specifika tid. Det är allmän hederlig källkritik.

Rådmannen Tomas Norström, som varit en av ledamöterna i rätten, kommenterar i ett pressmeddelande från domstolen att ”en sådan extensiv tolkning som Akademien förordat skulle kunna ha vissa yttrande- och tryckfrihetsrättsliga konsekvenser. Utgångspunkten är, som bekant, att det efter skyddstidens utgång i upphovsrättsligt hänseende står var och en fritt att utnyttja verket i vilken form och på vilket sätt som helst.”

Svenska Akademien blir nu skyldiga att stå för rättegångskostnaderna för Nordiska motståndsrörelsens två föreningar som varit föremål för stämningen. 

Texten uppdaterades 210415, 13:41.