Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Om EU-bidraget

  • För att kunna få bidrag från Europaparlamentet som ett europeiskt politiskt parti måste ett antal krav uppfyllas. För det första måste partiet ha ledamöter i antingen
    Europaparlamentet eller vara representerade på någon nivå nationellt i minst en fjärdedel av EU-länderna. Dessutom måste partiet i sitt program följa de principer EU vilar på, det vill säga frihet, demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna. Sedan 2004 har de europeiska politiska partierna möjlighet att söka finansiering från Europaparlamentet. Bidraget kan täcka upp till 85 procent av partiets utgifter. Bidraget får till exempel inte användas för att direkt eller indirekt finansiera ett nationellt parti.
    Källa: Europaparlamentet.
– Det var inte rimligt att antidemokratiska grupper som inte ställer upp på EU:s grundläggande värderingar fick bidrag. Nu har vi infört tydliga regler på vilka som ska ha rätt till bidrag och fortsättningsvis kommer man behöva visa upp dokumentation på att man är ett parti som ställer upp på demokrati och står upp för medborgerliga rättigheter, säger EU-parlamentarikern Göran Färm (S) till Expo Idag.

Göran Färm är en av de EU-parlamentariker som drivit frågan om förändrade regler kring EU-bidragen.

– Det var efter jag uppmärksammades på att bland annat Nationaldemokraterna fick stöd som jag krävde en förändring, säger han.

I flera år har det paneuropeiska partiet The Alliance of European National Movements, AENM, fått miljonstöd från EU. I partiet ingår flera högerextrema partier, bland andra British National party och ungerska Jobbik. Även Nationaldemokraterna har varit medlemmar i partiet, men det är oklart om det fortfarande ingår. När AENM förra året skulle beviljas 2,5 miljoner kronor drevs en petition igenom i EU-parlamentariker för att AENM skulle granskas. Europaparlamentariker menade att partiet bröt mot EU:s värderingar om alla människors lika värde, vilket skulle kunna förhindra en utbetalning.

Nu har regelverket förtydligats. Enligt Göran Färm kommer AENM i framtiden inte kunna ta del av något av EU-bidrag. Europeiska politiska partier faller nu under "EU rätten", vilket innebär att för att få en rättslig status måste partier respektera artikel två i EU-fördraget om respekten för mänskliga rättigheter, demokrati, människans värdighet, frihet, jämlikhet och rättigheter för minoriteter.

– Regelverket är förtydligat och det kommer dessutom att finnas en procedur som en myndighet ska ansvara för. De registrerar europeiska politiska partier och om det finns tvivel på om något parti är demokratiskt så kan de vända sig till en panel som en gör en bedömning, säger Färm.

När ett paneuropeiskt parti i framtiden söker pengar kommer det att behöva visa upp en dokumentation i form av bland annat stadgar och partiprogram som visar att de står för de grundläggande europeiska värdena. EU rätten kan också frånta ett europeiskt politiskt parti sin status ifall det bryter mot EU rätten och om inte Europaparlamentet eller Europarådet har några invändningar mot beslutet.

– Det är viktigt att påpeka att det inte är så att EU-kritiska partier kommer få sin finansiering stoppad. Här handlar det om partier som bryter mot de grundläggande värdena.

Innebär de nya reglerna att partier som Front National eller Sverigedemokraterna kommer att kunna stoppas från att få bidrag?

– Det blir en svår nöt att knäcka, men jag tror gränsen kommer gå vid nazister eller våldsamt revolutionära anarkister. Jag tror inte man skulle vägra stöd till Front National till exempel.

I det nya regelverket förtydligas också donationer till ett parti. Donatorer som ger över 3000 euro till ett parti måste offentliggöras. Det finns också ett maxtak på enskilda donationer på 18 000 euro.