Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Den internationellt välrenommerade organisationen SOVA Center har sedan 2002 forskat, analyserat och informerat om högerextremism, rasism och hatbrott i Ryssland. Organisationen, vars kontor ligger i centrala Moskva, har i dag tolv anställda. Genom åren har en rad forskare medverkat i deras publikationer och organisationen har också vid några tillfällen haft samarbeten med andra liknande organisationer utanför Ryssland, däribland Expo.

SOVA:s brott: ”att ha opererat utanför sin region”

Motiveringen till att justitieministeriet nu begärt att SOVA Center omedelbart ska tvingas lägga ner sin verksamhet ska enligt organisationen vara att den vid 24 tillfällen medverkat i evenemang utanför Moskvaregionen, där den är registrerad. Flera av tillfällena som listas är internationella möten – bland dessa en OSSE-konferens som organisationens personal medverkade i via videolänk. Anklagelserna kommer efter en granskning som justitieministeriet genomförde under vintern på begäran av åklagarmyndigheten som misstänkte att verksamheten bröt mot gällande lagstiftning.

– Lagen säger att en regional organisation är verksam i den regionen där den är registrerad, i vårt fall Moskva. Nu har man plötsligt börjat att tolka detta bokstavligen, alltså att man endast får vara aktiv där man är registrerad. Det är löjligt förstås, berättar Aleksandr Verchovskij, Sova Centers chef och mest synliga ansikte utåt, när Expo talar med honom.

Del av repressionskampanj

SOVA Center är inte den första organisationen som blir offer för denna nya tolkning av regelverket. Tidigare i vintras beslöt Moskvas stadsdomstol med samma motivering att en av landets äldsta människorättsorganisationer, Helsingforsgruppen i Moskva, skulle upplösas.

Det är inte heller första gången SOVA Center blir utsatta för repressiva åtgärder från myndigheterna. Sedan 2016 finns SOVA Center på det ryska justitieministeriet lista över så kallade ”utländska agenter”. Sedan 2012 tvingas regimkritiska organisationer med finansiärer utanför Ryssland att registrera sig som just ”utländska agenter” – trots att finansiering från utlandet är en förutsättning för många civilsamhällesorganisationers verksamhet. 

De som inte registrerar sig självmant klassas i stället av myndigheterna och riskerar att straffas av domstol. 2017 bötfällde en rysk domstol SOVA Center med 300 000 rubel, motsvarande cirka 46 000 svenska kronor vid tidpunkten, på just dessa grunder.

Sin finansiering, som SOVA Center redogör för på sin hemsida, har organisationen fått från både inhemska organisationer, som Rysslands judiska kongress, samt utländska givare.

Men sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina, i februari 2022, har repressionen mot oberoende samhällsaktörer tilltagit markant. Och även SOVA Center hamnade återigen på myndigheternas radar.

Svenska experten: ”stryper fri information”

Stefan Ingvarsson är analytiker på Centrum för Östeuropastudier och har i sitt arbete använt sig av SOVA Centers rapportering. Han beskriver en eskalerad situation i Ryssland där flera civilsamhällesorganisationer på kort tid förklarats olagliga av staten.

– Det pågår en strypning av det fria informationsflödet och civilsamhället i Ryssland. Den tilltog kraftigt i intensitet redan i upptakten till den fullskaliga invasionen av Ukraina. Vi ser i område efter område att viktiga civilsamhällesaktörer illegaliseras.

I sin bevakning av den ryska samhällsutvecklingen konstaterar Stefan Ingvarsson att det i dag övervägande är nationalistiska röster som tillåts av regmien.

Stefan Ingvarsson är analytiker på Centrum för Östeuropastudier.
Stefan Ingvarsson är analytiker på Centrum för Östeuropastudier.

 

– Man har slagit ner väldigt mycket på traditionella, oberoende medier, så de avvikande röster som tillåts i den ryska offentligheten i dag är ofta extrema röster som kommer från ett väldigt nationalistiskt håll.

Lagen som gör det möjligt att klassa organisationer och individer som så kallade ”utländska agenter”, som drabbade SOVA Center 2017, har blivit ett allt svagare maktmedel för regimen i takt med att civilsamhället lärt sig leva med de konsekvenser en sådan klassning kommer med. Istället tar ryska myndigheter numer till annan lagstiftning som är skarpare och mer långtgående för att tysta regimkritiker, enligt Stefan Ingvarsson.

Bland annat genom att på godtyckliga grunder klassa organisationer och individer som extremister, något som enligt honom ger staten möjlighet att straffa personer som haft samröre med extremistklassade organisationer flera år senare.

Och enligt Stefan Ingvarsson hör Putin-regimens inre offensiv mot kritiker ihop med landets yttre aggresion mot omvärlden.

– Allting syftar till att få en större kontroll över Ryssland, ena befolkningen och försöka vända bort blicken från hur illa man skött den ryska ekonomin och hur lite välstånd invånarna får, säger han.

Ukraina skulle ”avnazifieras”

En av motiveringarna till den ryska ”militära specialoperationen” i Ukraina, som kriget kallas i det officiella språkbruket i Ryssland, har varit att ”avnazifiera” grannlandet. Att man parallellt på hemmaplan vill tysta just SOVA Center, vars fokus varit på att bevaka bland annat våldsbejakande högerextremisters verksamhet i Ryssland, är ytterligare ett exempel på Putins politiska spel.

Enligt Aleksandr Verchovskij är det sannolikt att myndigheterna stör sig på SOVA Centers granskningar till följd av kriget.

– Vi har gjort en del arbete kring hur antiextremismlagstiftning missbrukas av myndigheterna, inte minst i samband med antikrigsprotester, förklarar han.

I en årsrapport för 2022, som SOVA Center publicerade i början av mars, noteras bland annat att lagstiftningen mot extremism används som ett verktyg för ideologisk och politisk kontroll, och i tusentals fall för att väcka åtal mot människor som yttrat kritik mot invasionen.

Lyssna på Studio Expo

Stefan Ingvarsson på Centrum för Östeuropastudier delar Aleksandr Verchovskijs bild av varför myndigheterna vill stoppa SOVA Center och kopplar det till deras rapportering om statens missbruk av den ryska extremistlagstiftningen – rapportering han beskriver som ”extremt viktig”.

– Detta är ännu en pålitlig källa som rapporterar om utvecklingen i Ryssland som förmodligen tvingas i exil och kanske kommer ha sämre tillgång till relevant information.

SOVA: ”Kan inte förbjuda oss som personer”

Att Moskvas stadsdomstol skulle avslå justitieministeriets begäran om att SOVA Center ska upplösas framstår som högst osannolikt, enligt Aleksandr Verchovskij.

– Den här typen av beslut avgörs i regel i ett enda domstolssammanträde, vilket antagligen sker inom någon vecka, säger han.

Men SOVA Center tänker inte ge upp utan motstånd och planerar att överklaga till nästa instans om domstolen beslutar att lägga ner organisationen. Om, eller mer troligtvis när, beslutet sedan bekräftas, så får teamet se hur de ska gå vidare.

– De kan ju inte förbjuda oss som personer. Vi kommer behöva hitta någon ny juridisk form, men vi ska försöka hitta på något. De kan ju inte hindra folk från att arbeta med det de vill, förutom då genom att kasta dem i fängelse. Och ännu har vi inte sett några sådana signaler, förklarar Aleksandr Verchovskij.

I en tidigare version av texten uppgavs felaktigt att svenska Civil Rights Defenders var en av SOVA Centers utländska finansiärer.