Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Sverigedemokratisk ungdom har reagerat starkt efter Ungdomsstyrelsens beslut och hävdar att det inte får något bidrag av politiska skäl.

– Det är en hel del osaklig och felaktig information i det som Sverigedemokratisk ungdom går ut med. Anledningen att de har avslagits bidrag är att vi inte fått in alla stadgar. Vi saknar underlag och den ekonomiska redovisningen brister. Den sammanlagda bedömningen är att de inte uppfyller formella villkor, säger Lena Hallberg, handläggare hos Ungdomsstyrelsen.

Förra året fick Sverigedemokratisk ungdoms ordförande, Gustav Kasselstrand, intern kritik för att han "sjabblat" bort bidraget. Då slog Gustav Kasselstrand ifrån sig ansvaret och hänvisade till den som var ordförande innan honom. Kasselstrand sa även till Expo Idag att han hade god tillförsikt för att i framtiden få stödet. Men SDU fick avslag även i år.

Ungdomsförbundet hävdar på sin hemsida att de nekats bidrag av politiska skäl och att de är politiskt diskriminerade. Bland annat menar SDU att de granskas hårdare än andra ungdomsförbund. Hallberg uppger att SDU granskas så som alla nya organisationer som söker stöd granskas.

– SDU gör en stor sak att de är det enda politiska ungdomsförbund som inte har fått något bidrag. Men de har bedömts som en helt ny organisation eftersom de inte har fått något bidrag tidigare och då behandlas de som alla andra nya organisationer. Man gör bland annat en fördjupad prövning och tar in underlag från medlemsföreningar på den lokala nivån.

Ungdomsstyrelsen har anmärkningar på en rad saker, som de motiverar sitt avslagsbeslut med. Bland annat har inte Ungdomsstyrelsen fått in alla lokala stadgar.

– I SDU antas stadgarna på deras årsstämma. Sedan ska föreningarna anta stadgar på sina årsmöten. Men vi har inte fått de lokala föreningarnas egna stadgar. Vi har bara fått de centrala stadgarna och då gör vi bedömningen att de lokala föreningarna inte själva beslutar över sin verksamhet och inte själva kan upplösa stadgarna. De har inte en demokratisk organisationsstruktur, säger Hallberg.

SDU kräver även att av sina lokala föreningar att de ska skicka 25 procent av allt sitt ekonomiska stöd till SDU-riks. Det bryter mot regelverket för att få statsbidrag.

– Det innebär att man lokalt inte kan besluta över sin ekonomi, menar Hallberg.

Gustav Kasselstrand säger till Expo Idag att de visst har lokala stadgar.

– Det är felaktigt att vi inte skulle ha några lokala stadgar. Alla föreningar har antagit våra stadgar. När det gäller att 25 procent av stödet ska skickas centralt så är inte det något som förbundsstyrelsen har beslutat. Det är något som vårt högstbeslutandeorgan beslutat. På Förbundskongressen samlas alla medlemmar och distrikt. Det är intressant att Ungdomsstyrelsen blir sura över att vi har en kampanjfond. Utan den hade vi varit barskrapade, säger Kasselstrand.

I avslagsbeslutet som ungdomsstyrelsen fattat står det att SDU brister i sin "demokratiska uppbyggnad". Ungdomsstyrelsen underkänner även SDU:s ekonomiska rutiner. Myndigheten godkänner inte heller att den som går med i SDU automatiskt blir medlem i två år. "En medlem som inte aktivt tagit ställning för sitt medlemskap för underlagsåret kan inte räknas med i ansökan om statsbidrag", står det i beslutet.

SDU ifrågasätter på sin hemsida att ungdomsstyrelsen valt att granska deras lokala föreningar.

"Förra året fann man ingen anmärkning, då granskade man tre stycken. I år valde man, efter att revisorn inte funnit några anmärkningar, att utöka granskningen till fem avdelningar eftersom man ville med alla till buds stående medel hitta något att hänvisa avslaget till. Det visar sig att SDU tycks vara den enda organisation som konsekvent drabbas av dessa ´kontroller´", skriver Gustav Kasselstrand.

Expo Idag kan dock avslöja att en anledning till att SDU fick avslag förra året var att de lämnat felaktiga uppgifter. Den revisor som ungdomsförbundet hänvisade till hade i själva verket inte gjort någon kontroll.

– En revisor ska granska antalet medlemmar och antalet medlemsföreningar och lämna en revisionsrapport. Så att vi ska kunna bedöma hur stort bidraget ska bli. I SDU:s rapport stod namnet på en kvalificerad revisor, men det visade sig att den revisorn bara kontaktas av SDU. Sedan har SDU skrivit in hans namn i sitt underlag utan att han blivit tillfrågad och han hade absolut inte gjort någon granskning, säger Hallberg.

Gustav Kasselstrand säger att han inte var ansvarig för den ansökan.

– Den har inte jag lämnat in så jag kan inte uttala mig om teknikaliteter om den. Det där får du ta med den person som var ansvarig för den, säger Kasselstrand och avbryter samtalet.

I en intervju med Expo Idag förra året lät det annorlunda. Då sa Kasselstrand:

"Vi fick besked om att ansökan avslogs på grund av att revisionsrapporten skulle ha varit bristfällig. Vi har skickat in en ny ansökan. Jag ser chanserna som goda att vi kommer få bidraget nu. Jag har upprättat ett avtal med en revisionsfirma."